Oproep voor een studentenloon

Studentensector van het Europees netwerk van basis- en alternatieve unies – Union syndicale étudiante (BE) – SUD-Etudiant-e-s et précaires (CH) – Solidaires étudiant-e-s (FR)

Geconfronteerd met de situatie die zich in Europa en in de wereld ontwikkelt, geconfronteerd met de herhaalde aanvallen die we ondergaan, in het licht van de voortdurende verslechtering van onze leef- en werkomstandigheden ; moeten we een nieuwe logica ontwikkelen die nieuwe perspectieven opent en die het mogelijk maakt om onze toestand te herdenken door de ogen van een emancipatorisch project:

Dit zijnde:

  • Dat iedereen die een opleiding volgt, al dan niet in loondienst, systematisch wordt gedevalueerd, dat de economische en politieke macht hem of haar elke status van een volwaardige deelname aan deze maatschappij ontzegt, hem of haar elke morele, sociale en materiële autonomie ontzegt;
  • dat mensen die een opleiding volgen een steeds langere staat van sociale minderwaardigheid ervaren, waardoor dit een nieuwe variabele wordt van een neerwaartse aanpassing van de werk- en inkomensvoorwaarden van alle werknemers;
  • dat deze personen, ongeacht de aard van hun opleiding, een intellectuele en materiële productie leveren die direct of indirect door bedrijven, door de academische wereld of in wetenschappelijk onderzoek wordt gevaloriseerd;
  • dat terwijl de productie van deze cursisten meetbaar is en soms wordt uitgebuit. Niettemin blijft deze toegevoegde waarde reëel en tastbaar, door de culturele, sociale en educatieve bijdrage die het genereert. Ook als deze bijdragen niet voldoen aan de kapitalistische definitie van werk, is het niettemin werk in de zin van een effectieve bijdrage aan sociale behoeften;
  • dat de emancipatie van personen in opleiding onmogelijk is zonder een het uitdagen van de instellingen die bijdragen aan hun onzekerheid;

We eisen een studentenloon vanaf het einde van de leerplicht. Dit studentenloon biedt enerzijds een reële autonomie aan de jongeren die verder opleidingen volgen zonder af te hangen van staats-, familie- en/of werkgeverssteun.

Anderzijds dient het studentenloon vooral om dat het werk dat deze studenten doen en altijd hebben gedaan in het kader van hun opleiding sociaal te erkennen.

Want:

  • dat de student, de stagiair, een werknemer is;
  • als werknemer heeft elke student het recht op erkenning van zijn werk, materiële onafhankelijkheid, behoorlijke studievoorwaarden en vakbonds- en democratische rechten;
  • dat elke werknemer het recht heeft op vrije, publieke, kritische en emancipatorische training. Het is daarom noodzakelijk om het verplichte onderwijs gemeenschappelijk te organiseren. Deze eerste kwalificatie kan onmiddellijk recht verlenen op een studentenloon bij een verdere opleiding.

Met deze analyse en deze collectieve eisen, bundelen we onze krachten, over nationale grenzen heen, tegen de herhaalde aanvallen van het kapitaal, om zo een eengemaakt en wereldwijd offensief van werknemers op te bouwen.

Interesse?
Wil je ondersteunen, meedoen?

Deze oproep wordt vindt zijn oorsprong in de studentendienst van het Europees netwerk van alternatieve vakbonden. Deze oproep richt zich tot alle organisaties, groepen, studentencollectieven, stagiairs en geïnteresseerden om deze kwestie te bespreken en zich te organiseren rond problematiek van gratis arbeid en de eis van een studentenloon. Deze tekst is de eerste stap in de richting van een overwinning. Deze tekst dient als een voorstel en een bepaald een objectief waarrond we kunnen verzamelen.

Na deze eerste stap zullen we een Europese algemene vergadering organiseren met alle sociale actoren die geïnteresseerd zijn in het voeren van deze strategische strijd voor een studentenloon.

Ons doel is het vormen van een offensieve sociale beweging, die in staat is om deze eis om te zetten in een praktische plan, het opbouwen van een machtsbasis, directe acties en zelforganisatie van de betrokken studenten.

Als jullie geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van deze oproep: